Vårt analyssortiment är rätt omfattande och täckande

I laboratoriet använder man kemiska och mikrobiologiska metoder, fysikaliska mätningsmetoder samt metoder som baserar sig på organoleptiska utvärderingar. Som undersökningsmetoder använder man sig i första hand av standardmetoder eller metoder som är allmänt i bruk.

Analyssortiment, vattenprover:

  • fysikalisk-kemiska analyser
  • mikrobiologiska bestämningar
  • brunnsvattenanalyser för att säkerställa hushållsvattnets kvalitet

Analyssortiment gällande livsmedel, inomhusluft och animaliska prover:

  • livsmedelsprovens organoleptisk utvärdering, mikrobiologiska undersökningar och övriga analyser
  • mikrobiologiska undersökningar av hygien- och inomhusluftsprover
  • salmonellaundersökningar av animaliska prover

Till vårt kompetensområde hör totalt 50 ackrediterade metoder, se ackreditering och tillstånd.

Underleveranser

De analyser, som ingår i laboratoriets analyssortiment, gör vi själv. Prover som inte kan analyseras i vårt eget laboratorium, styr vi eller skickar vi vidare. Som alternativ strävar vi till, att informera kunden om andra laboratorier, som kan utföra den önskade undersökningen.

Vid användning av underleverantörer använder vi i huvudsak laboratorier, som har ifråga varande analyser ackrediterade eller laboratorier, som vi vet att har ett fungerande kvalitetssystem. Proven skickas till underleverantören med vårt laboratoriums remiss, där kundens uppgifter inte framgår. På det sättet säkrar vi att kundrelationen hålls konfidentiell. Vårt laboratorium ansvarar i förhållande till kunden för det arbete, som utförs av underleverantören, ifall inte kunden eller myndigheten har bestämt vilken underleverantör som skall användas.

Förfrågningar
Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011

Helmiina Manner

Helmiina Manner