De vanligaste frågorna då det gäller undesökning av brunnsvattnet

I det intill liggande frågor-svar-batteriet har man i många fall tytt sig till direkta citat från innehållet i boken Frågor om brunnar.

Vad lönar sig att undersöka i brunnsvattnet?

Beroende på situationen, undersöker man olika saker i vattnet. I rutinundersökningar, som görs vart tredje år  lönar det sig att undersöka bakteriemängder, pH konduktivitet, grumlighet samt permanganattalet (CODMn). Vart sjätte år lönar det sig att undersöka utöver de ovannämnda även kväveföreningar, alkalitet, vattnets hårdhet, syre, järn, mangan, klorid och fluorid I borrbrunnar undersöker man dessutom arsen, uran och radon om det finns orsak att misstänka att dessa ämnen finns i grundvattnet. STUK (strålskyddscentralen) rekommenderar, att man i alla borrbrunnar kollar radon- och uranhalten
Läs mera >>

Inverkar årstiderna på brunnsvattnets kvalitet?

Årstiderna inverkar på grundvattnets kvalitet. Under perioder med riklig nederbörd och/eller snörika år kan regn- och smältvattnet höja grundvattnets nivå och påverka dess strömningsriktningar och –konstruktioner samt å andra sidan  förorsaka vattenflöde längre bort än vanligt.  På motsvarande sätt kan små vattenmängder och torka påverka grundvattnet.

Frågor om brunnar 64: Inverkar årstiderna eller nederbörden på brunnsvattnets kvalitet?

Brunnsvattnets kvalitet kan variera enligt årstiderna. På våren och hösten infiltreras rikligt med smält- och regnvatten i marken. Ytavrinning, som hamnar i brunnsvattnet försämrar vattnets mikrobiologiska och kemiska kvalitet.

Brunnsvattnets kvalitet kan också försämras under långa torrperioder. Då vattenreserverna sinar, kan grundvattnets strömningsriktningar ändra och det kan komma in vatten av sämre kvalitet i brunnen. Vattenkvaliteten kan också under torra perioder bli sämre p.g.a. att syrefattigt grundvatten, som länge legat i marken eller berget rinner till brunnen. I syrefattigt vatten förekommer sådana olägenheter som lukt, järn och mangan.

Vad är en borrbrunn?

En borrbrunn borras djupt ner i berggrunden. Borrbrunnar används på områden där vattentillgången annars är besvärlig.  En borrbrunn är oftast 20–150 m djup. Vattentillgången och vattenkvaliteteten kan inte kollas före borrningen. I vattnet från borrbrunnar kan det finnas ovanligt mycket olika från marken lösta ämnen såsom fluorid, natrium, klorid, radon och uran.

Vilken är en bra plats för en brunn?

Då du funderar på brunnens placering, bekanta dig då med följande opartiska källor. Vi hjälper gärna, då du har behov av att undersöka brunnsvattnets kvalitet.

Nedan finns flere frågor gällande brunnsvattnets kvalitet.
Besök Vesi.fi och bekanta dig också med SYKEs (Finlands miljöcentral)  och dess kumpaners Tolka brunnsanalyserna rätt!
Vad beror det på om brunnsvattnet är gult?

Om brunnsvattnet är gulaktigt hänger den gula färgen ofta ihop med hög järnhalt. Visserligen kan också en hög halt organiska ämnen dvs. humus även förorsaka gul färg i brunnsvattnet. Om brunnsvattnets kvalitet och/eller den gula färgen tilltar överraskande lönar det sig att låta undersöka vattnet. Det finns lösningar på hur man får bort järn och humus från brunnsvatten.

Vad beror det på om brunnsvattnet är grått?
Frågor om brunnar 72:  Varför är vattnet svart eller grått?

Om vattnet är svart till färgen beror det ofta på mangan. Trots att brunnsvattnet inte skulle innehålla stora mängder, man gan kan det tidvis förekomma stora mängder i tappvattnet. Det beror på att jordbakterierna i vattenbehållaren eller i rören drar till sig mangan. Då vattentrycket ändrar, kan dessa anhopningar av bakterier lossna från sitt växtunderlag och föras med vattnet. Det kan man iaktta som en svart, lite oljig och ofta illaluktande fällning. Ibland kan manganfällningen också förekomma som svarta kristaller. Mangan kan avlägsnas genom filtrering.

Vattnets färg kan också bero på att bergsbrunnen har borrats i svart stenart. Det fina borrdammet från berget kan iakttas som mörk färg en kort tid efter borrningen.

Vad beror det på om brunnsvattnet luktar ägg eller svavel?
Frågor om brunnar 80: Kan man använda illaluktande vatten?

Smak- och doftsinnet är bra mätare vid bestämning av brunnsvattnets kvalitet, men alla förändringar i vattenkvaliteten varken smakar eller luktar eller kan ses, vilket betyder, att det är viktigt att undersöka brunnsvattnet med 3–6 års intervaller.  Om vattnets smak eller doft förändras lönar det sig alltid att reda ut vad det beror på.

Då man märker olägenheten, bör man först kolla huruvida det skett förändringar i brunnens omgivning samt kontrollera brunnens konstruktioner. Om det går att få vatten direkt från brunnen kan man kolla om vattnets smakar och doftar på samma sätt som det vatten, som kommer från kranen.  På det sättet får man reda på om felet ligger i brunnsvattnet eller rörsystemet.

Orsaken till illaluktande vatten kan vara svavelväte, ett närliggande kärr, syrefritt vatten, mangan eller ytvatten som trängt ner i brunnen. Om vattnet luktar gyttja beror det vanligen på, att ytvatten har hamnat i brunnen. Bastuvatten medför förutom dålig lukt också grumlighet i vattnet.  Kokning renar inte förorenat vatten, men en tillräckligt lång kokning förstör eventuella sjukdomsalstrande mikrober, som kan finnas i vattnet.  Den rekommenderade koktiden för sjukdomsalstrande mikrober är fem minuter.  Om yt- och tvättvatten kommer in i brunnen, bör man åtgärda problemet så snabbt som möjligt genom att sätta brunnen i skick samt ifall de är möjligt flytta föroreningskällan längre bort från brunnen.  Om avloppsvatten kommit in i brunnen förorsakar det en mycket osmaklig doft i vattnet. Om brunnen förorenats av avloppsvatten bör brunnen i allmänhet flyttas till en annan plats.

Då vattnet luktar ruttet ägg är det fråga om svavelväte, som kommer från jorden eller berggrunden, framför allt i bergbrunnens vatten. I närheten av kärrområden är problem med svavelväte vanliga. Även vissa stenarter, exempelvis svartskiffer innehåller svavel. Problem med svavelväte kan uppstå, om brunnen borras i sådant berg. Svavelväte förekommer som gas i vattnet och frigörs i luften då man använder vattnet. Trots att lukten är oangenäm, utgör svavelväte ingen hälsorisk. Vid kokning frigörs gaserna och lukten försvinner från dricksvattnet. Lukten av svavelväte kan förekomma tidvis beroende på varierande grundvattenförhållanden. Om lukten blir bestående lönar det sig att lufta vattnet.

Frågor om brunnar 68: Varför har brunnsvattnet en unken smak?

Unken smak uppstår, då vattnet inte inne håller syre. Syrefritt vatten förekommer ofta i brunnar, som byggts i lerjord. Syrehaltigt regnvatten kan inte strömma genom täta lerlager till de lager som innehåller grundvattnet. Organiska ämnen i marken och föroreningar, som hamnat i marken förbrukar syre då de bryts ned. Ett närbeläget kärr kan också inverka på vattnets kvalitet och ge en unken smak. Den unkna smaken kan försvinna om man ser till, att brunnens ventilation fungerar.

Vad beror det på om brunnsvattnet bubblar?
Frågor om brunnar 69: Varför är vattnet till en början grumligt eller bubblar då man tappar från kranen?

Varför är brunnsvattnet till en början grumligt eller har små bubblor, då man tapper upp det i ett glas från kran?

En sådan grumlighet beror på luftbubblor. Kranen har ofta en blandare eller bubbel sil som blandar luft i vattnet. Då de små luftbubblorna börjar stiga upp till ytan ser det ut som om grumligheten skulle stiga mot vattenytan och vattnet klarnar samtidigt. Bubblorna kan också bero på luft som finns i tryckkärlet. Mycket hög aluminiumhalt kan föranleda en ljus grumlighet i vattnet.

Varför är brunnsvattnet grumligt?
Frågor om brunnar 70: Vad förorsakar vattnets bestående mjölkaktiga grumlighet?

I gamla hus har man kanske använt vattenledningsrör av järn med förzinkad inneryta. Förzinkningen löses småningom upp i vattnet och zinken kan iakttas som vit mjölkaktig grumlighet. Det är skäl att låta mäta zinkhalten om vattnet är grumligt.

Vattnets grumlighet kan också bero på att lerpartiklar tränger in i brunnen. Tjälen kan lyfta brunnsringarna så, att lerämnen tränger in genom brunnens fogar.

Lera kan också tränga genom gruslagret som finns runt brunnen. Inverkan av avloppsvatten kan också iakttas som mjölkaktig grumlighet.

Källor

 

Funderar ni ännu på någonting?

Ta kontakt med vår kundbetjäning per telefon eller e-post.

LUVYLab kundbetjäning

LUVYLab kundbetjäning

Kundbetjäning

Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
laboratorio@luvylab.fi
t. 019 323 895