Brunnsvattenundersöknigar för ring- och borrbrunnar

Vi har i LUVYLab specialiserat oss på bl.a. undersökningar av brunnsvattnets kvalitet. Vi erbjuder olika undersökningspaket för brunnsvatten för privatpersoner och företag. Det lönar sig att regelbundet låta göra en brunnsvattenundersökning helst i ett ackrediterat och av myndigheterna godkänt laboratorium.

LUVYLab Oy Ab är av FINAS-ackrediteringstjänst ackrediterat testningslaboratorium T147, ackrediteringskrav SFS EN ISO/IEC 17025:2017. FINAS konstaterar följande om ackrediteringen på sina sidor: ”Ackreditering är konstaterande av kompetens. Det är ett förfaringssätt, som bygger på internationella kriterier, med vars hjälp man kan konstatera operatörens kompetens på ett tillförlitligt sätt. Kunderna, myndigheterna samt branschens aktörer kan lita på kvaliteten på den ackrediterade operatörens tjänster och på tillförlitligheten i resultaten, som man producerar”.

LUVYLab är även ett på basen av Hälsoskyddslagen ett av Livsmedelsverket godkänt hushållsvattenlaboratorium.

Huvuddelen av våra kunder kommer från västra Nyland området, men naturligtvis undersöker vi också vattenprover som kommer från andra områden.  Vårt laboratorium finns i Lojo.

Vill du söka dig direkt till undersökningspaketen och prislistan?

Till prislistan

När lönar det sig att undersöka brunnsvattnet?

Brunnens skick borde kollas årligen och vattnet borde undersökas med tre års intervaller även fastän man inte noterat några smak- eller luktfel. Brunnsvattnet borde undersökas speciellt om det är fråga om en ny brunn, ifall vattenkvaliteten ändrar snabbt eller om man väntar tillökning i familjen. Brunnens vattenkvalitet påverkas även av bl.a. variationer i nederbörds- och tjälförhållandena samt tomtens avloppsvattenarrangemang (se LUVYs glesbygdsavloppsvattenprojektets sidor). Bekanta dig även med broschyren En bra brunn.

Varför lönar det sig att undersöka brunnsvattnet?

Om brunnsvattnet är ditt dagliga dricksvatten vill du att det är gott och tryggt.

Det lönar sig att undersöka brunnsvattnet regelbundet, eftersom grundvattnet i marken och berggrunden kan strömma och förändringar kan också ske i brunnens konstruktion. Därför skall man inte utgå ifrån, att brunnsvattnets kvalitet hålls konstant.

Brunnsvattnet kan vara skadligt för hälsan och t.ex. rörnätet, trots att det kan kännas helt rent och klanderfritt. Brunnsvattnets kvalitet och användbarhet borde inte utvärderas enbart med hjälp av sina sinnen, utan man borde låta undersöka vattnet regelbundet gärna i ett ackrediterat laboratorium.  Säkra uppgifter om brunnsvattnets kvalitet får man först efter undersökningen.

Brunnsvattenundersökningens innehåll

Man kan välja mellan följande färdiga undersökningspaket, till vilka man kan lägga till tilläggsundersökningar om man så vill.

 • Ringbrunnens duglighetsundersökning
  Undersök ringbrunnens duglighet i denna omfattning med åtminstone sex års intervaller. Mellan duglighetsunderökningarna räcker det med en mera begränsad undersökning.
 • Borrbrunnens duglighetsundersökning
  Undersök borrbrunnens duglighet i denna omfattning med åtminstone sex års intervaller och där emellan genom en mera begränsad undersökning. I undersökningspaketet ingår även en radonundersökning.
 • En ny borrbrunns ibruktagningsundersökning
  Som grund för undersökningen ligger borrbrunnens duglighetsundersökning, som kompletteras med arsen och uran, som är skäl att kolla åtminstone en gång då det gäller borrbrunnar.
 • En mindre omfattande brunnsvattenundersökning
  Genom en mindre omfattande brunnsvattenundersökning kollar man brunnsvattenkvaliteten mellan duglighetsundersökningarna, som man rekommenderar att görs med sex års intervaller.
 • Undersökning av den mikrobiologiska kvaliteten
  Genom den mikrobiologiska undersökningen utvärderar man brunnsvattnets mikrobiologiska renhet. Undersökningen av koliforma bakterier ingår även i samtliga duglighetsundersökningar.
 • Undersökning av brunnsvattnets korroderande egenskaper
  En del av vattnets egenskaper såsom surhet höjer vattnets benägenhet att korrodera metallrör. Hushållsvatten får inte vara korroderande.
Vad kostar en brunnsvattenundersökning?

Vi erbjuder många olika undersökningspaket för brunnsvatten för olika situationer och ändamål. Du kan bekanta dig med undersökningspaketen och deras priser i prislistan på våra sidor.

Hur tar man ett brunnsprov och hur hämtar man det till laboratoriet?

Innan provtagningen bör du bekanta dig noggrant med våra provtagningsinstruktioner, som också kan laddas ner som pdf-dokument. Proven bör hämtas till vårt laboratorium / betjäningspunkt inom 20 timmar från provtagningsögonblicket. Behövliga provflaskor kan avhämtas  från vårt laboratorium  i Lojo vardagar kl. 8–16 (Västra Louhigatan 31) eller från vår betjäningspunkt i Raseborg (Raseborgsvägen 37), som är öppen  måndagar kl. 9–10. Proven kan lämnas in på samma platser. I Lojo tar vi emot prover må–to kl. 8–15.30. Betalningen av proven sköts via fakturering vid samma tider som resultaten levereras.

Noggrannare provtagningsinstruktioner finns på pdf-dokumentet, som nedan kan laddas ner. Nedan finns också hushållsvattenremissen, som vi behöver i samband med att provet levereras. Den kan hämtas till oss antingen som en pappersblankett eller om man så vill per e-post i förväg (laboratorio@luvylab.fi).

Kontakt och frågor

Är det någonting du ännu funderar över? Ta kontakt med våra sakkunniga så berättar vi gärna mera. Vi har också samlat de vanligaste frågorna och svaren.

LUVYLab kundbetjäning

LUVYLab kundbetjäning

Kundbetjäning

Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
laboratorio@luvylab.fi
t. 019 323 895