Laboratorietjänster – med yrkesskicklighet och objektivt

LUVYLab Oy Ab är av FINAS-ackrediteringstjänst ackrediterat testningslaboratorium T147. ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017.

Vårt laboratorium betjänar med yrkesskicklighet och objektivt såväl privat- som företagskunder samt i kommunerna bl.a. hälsomyndigheterna och vatten och avloppsverken. Vi erbjuder

  • analystjänster gällande prover från vatten-, livsmedel, fekalier, ythygien-, byggnadsmaterial och inomhusluft
  • provtagningstjänster
  • tjänster i samband med egenkontroll

Vi analyserar proven efter behov med såväl fysikalisk-kemiska som mikrobiologiska analysmetoder.

I LUVYLab undersöker vi
  • vattenprover: hushålls-, vattendrags-, grund-, avlopps-, badstrands- och simbassängsprover
  • livsmedelsprover, foderprover
  • hygienprover (livsmedelslokaler, slakterier, produktionsutrymmen)
  • prover på inomhusluft samt byggnadsmaterial och ytprov i anslutning till boendehälsan
  • salmonellaundersökningar av animaliska prover

Vårt laboratorium är månt om en bästa möjliga kvalitet gällande undersökningsverksamhetens alla delområden, genom att behoven för kunden och alla andra, som drar nytta av resultaten är nöjda och att förtroendet mellan laboratoriet och kunden bibehålls. Kundens uppdrag behandlas i laboratoriet på ett opartiskt sätt. Kärnan i all kundbetjäning är en god samverkan samt en smidig betjäning, som uppfyller kundens krav.  Undersökningarna utförs i den omfattning kunden önskar på ett möjligast effektivt sätt samt enligt en på förhand överenskommen tidtabell samt genom att använda för ändamålet lämpliga metoder och förfaringssätt, som säkerställer att resultaten och slutsatserna är de korrekta och pålitliga.

Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011

Helmiina Manner

Helmiina Manner