Det här frågar man om smile

Var ligger ert laboratorium?

Vi verkar i Lojo på adressen Västra Louhigatan 31 i den så kallade Liikuntalinna-fastigheten. Från Ojamoåsvägen finns skyltning från bägge riktningarna för den, som skall svänga in till oss. Även vid porten och på själva byggnaden i närheten av ingången finns tydliga LUVYLab skyltar.

När kan man hämta prover till er?

I vårt laboratorium tar vi normalt emot prover från måndag till torsdag kl. 8–15.30. Vi tar inte emot prover på fredagar, helgdagar eller på dag före helg.

Dessutom har vi en servicepunkt i Raseborg i Ekåsen (Raseborgsvägen 37 byggnad ”Kommendörsbostaden” (P)), där vi varje vecka tar emot prover på måndagar kl. 9–10. Undantag till detta är helgmåndagar eller måndagar före helgdag.

Kan man hämta prover i ett hurudant slutet kärl som helst?

Det kan man nog inte wink  Vi rekommenderar, att ni avhämtar flaskor, som är avsedda för provtagningen, från någon av våra mottagningspunkter.

Av vilken orsak lönar det sig att avhämta flaskor för provtagning från LUVYLab?

För det första är det viktigt, att ett prov, som hämtas för mikrobiologiska undersökningar, tas i en steril flaska. På det sättet undviker man, att måsta ty sig till antaganden, ifall det visar sig att provet innehåller E. coli, enterokocker eller andra coliforma miljöbakterier. Den andra orsaken hänger ihop med analysmetoderna, då man genom att ta provet i en LUVYLab flaska säkerställer att provmängden är tillräcklig.

Vad kostar provflaskorna?

Ett provtagnings-set, i vilket ingår utöver flaskorna även provtagningsdirektiv samt en remiss kostar ingenting.

Varifrån lönar det sig att ta vattenprovet dvs. skall jag ta det direkt från brunnen eller från någon kran inomhus?

Vattenprovet bör tas från den plats, varifrån man oftast tar vatten till dricksvatten dvs. oftast från kökskranen. I vissa fall kan det visserligen vara vettigast att ta provet direkt från brunnen.

Kräver provtagningen några specialåtgärder?

Man bör låta vattnet rinna flera minuter innan provtagningen och vid kranar, där man sällan tar vatten, även betydligt längre.

Ifall det är fråga om ett radonprov, bör man avlägsna kranens bubbelmunstycke/blandare/filtermunstycke, så att man får vattnet i flaskan med så lite luft som möjligt. Att ta bort munstycket och rengöra kranens ända är inte annars heller någon dålig idé. Det borde man göra regelbundet och tidvis även annars. Avsikten är ju att analysera kvaliteten på det vatten, som kommer via rören, och inte kranens renhet/smutsighet.

Hur snabbt bör vattenprovet levereras till laboratoriet för undersökning?

Provet borde hämtas så snabbt som möjligt helst åtminstone inom ett dygn. Ifall man är tvungen att spara provet över natten bör det uppbevaras svalt.

När är det skäl att låta undersöka brunnsvattnet?

Finlands miljöcentral (SYKE) rekommenderar tillsammans med myndigheterna och övriga instanser (bl.a. Jord- och skogsbruksministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Strålsäkerhetscentralen), att vattnet i privata brunnar borde undersökas någorlunda grundligt vart sjätte år och även däremellan enligt någon form av schablon. Såväl mark- som berggrunden lever och det sker förändringar i grundvattnets kvalitet.

Dessutom bör man alltid låta sitt brunnsvatten undersökas innan man tar det i bruk som dricksvatten. Även en gammal och inkörd brun bör man låta undersökas genast, då man märker förändringar i vattnets kvalitet.

Hur snabbt blir resultaten från en brunnsvattenundersökning klara?

Då det gäller resultaten, är det bra att bereda sig på en leveranstid på 2–4 veckor, eftersom man ofta utför en del av analyserna hos underleverantörer.  Bakterie- och radonresultaten kan man emellertid få redan dagen efter att man lämnat in proven, genom att efter kl. 15 ringa till numret 019–323895.  Om man hittar tarmbakterien Escherichia coli som en indikation på fekal förorening av brunnsvattnet, tar laboratoriet direkt kontakt med kunden.

Om man hittar fekala bakterier i mitt brunnsvatten, vad skall jag då göra?

Fekala bakterier gör en sjuk, så för det första bör man inte dricka vattnet. Om man har bestämt bakteriekoloniernas antal till 1–2, är det skäl att låta utföra en kontrollanalys. Om man kan säkerställa, att det är fråga om en bakterieförorening, bör man kontrollera brunnens skick, åtgärda bristerna och desinficera brunnen. Det finns direktiv på hur man bör göra samt kommersiella entreprenörer.

Jag ämnar sälja min fastighet. Vilket undersökningspaket lönar det sig att jag väljer?

Om man ser på saken ur köparens synvinkel lönar det sig säkert, att välja det mest omfattande baspaketet dvs. användbarhetspaketet, i vilket ingår samtliga kriterier för ett gott hushållsvatten allt ända till analys av korrosionsegenskaperna. Många fastighetsförmedlare utgår ifrån att en sådan undersökning görs.

Vid en försäljningssituation lönar det sig att vara tidigt ute. Det kan ju ta upp till 4 veckor innan resultaten och utlåtandet är klart.